menu

    Landsea Public Building Cluster

    Architecture/Interior

    Location: Zhangzhou, China

    Team:
    1. Ziyu Zhuang, Zhengdong Qi, Ye Yang