menu

  Beijing Liubaiben Mall

  Site Size: 3.59 ha

  Project Location: Beijing

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Zhengdong Qi