menu

    Banyan Tree Xi'an

    Architectural Design

    Location: Xi'an, China

    Team:
    1. Ziyu Zhuang, Zhongqi Ren